คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบฯ
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสั
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ
เอกสารประกอบ "การชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ"
วิดีโอ การชี้แจงการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งป
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อ เป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2564