1331 1567 1465 1689 1202 1941 1619 1307 1103 1595 1941 1922 1695 1613 1928 1892 1353 1901 1433 1994 1449 1225 1310 1585 1744 1880 1933 1826 1022 1977 1999 1378 1078 1631 1268 1754 1777 1967 1899 1131 1029 1090 1160 1147 1486 1595 1077 1422 1720 1983 1600 1841 1418 1134 1004 1005 1266 1049 1234 1350 1036 1545 1022 1909 1236 1909 1284 1812 1381 1886 1310 1299 1742 1148 1421 1233 1372 1862 1836 1611 1905 1963 1031 1638 1668 1572 1661 1154 1183 1870 1264 1861 1599 1269 1740 1705 1498 1414 1492 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยฯ
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2566
สถานที่ติดต่อวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อ เป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบฯ
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสั
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งป
เอกสารประกอบ "การชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ"
วิดีโอ การชี้แจงการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจ
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยและการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2564
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564