มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม(การวิจัยและพัฒนางานเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยฯ
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2566
สถานที่ติดต่อวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อ เป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบฯ
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ
คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสั
ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งป
เอกสารประกอบ "การชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ"
วิดีโอ การชี้แจงการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจ
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยและการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2564
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564