ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรรม เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ในคณะสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรรม เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2559 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองหน่วยงาน เพื่อเป็นสถาบันหลัก สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2558 เรื่อง ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาจะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวคอริเย๊าะ มาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาอีเซาะห์ สะวี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของนางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสม๊ะห์ อุเซ็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฟาตีเม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนิสรีน เจะเลง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 20
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 23)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ที่ 9/2545 เรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาด้วยตนเอง
ที่ 10/2545 เรื่อง แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ที่ 10/2546 เรื่อง แบบคำขอสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบความรู้ฯ
ที่ 6/2546 เรื่อง ยกเลิกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซ้ำซ้อน
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การเลือกสรรยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2546 เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2546 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจร้านยาตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2546 เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปรับปรุงชื่อสาขาการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2546 เรื่อง การขอแก้ไขวันที่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง กระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2549 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจและการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2551 เรื่องการรับรองความพร้อมการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 3/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2553 เรื่ององค์กรที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2553 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2553 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมยังไม่ให้การรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 เรื่องสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2554 เรื่องความเทียบเท่าของคุณวุฒิตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2554 เรื่องการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุข
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 31/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2554 เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2554 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2554 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2554 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาติ มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายบุณยชาติ ลิ้มรุ่งเรือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2554 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2554 เรื่องปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2554 เรื่องหลักสูตรการศีกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2554 เรื่องการเลือกตั้งอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 48/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายไชยา วีระศิลป์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 45/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 44/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 43/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2555 เรื่องรายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 41/2555 เรื่องการเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 40/2555 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2555 เรื่องการจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2555 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2555 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาต มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2555 เรื่องขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2555 เรื่องรับรองวิทยฐานะสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายสุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 18)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 17)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2556 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟิรดาวส์ หะแว
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวนาอีมะห์ อับดุลรอนี
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซัลมี มาเยาะกะเซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวไฮบ๊ะ โละมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2556 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 38/2556 เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 37/2556 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2557 เรื่องการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2557 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2557 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านเภสัชอุตสาหการ กับ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2557 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
 » 164 รายการ