1115 1994 1426 1105 1731 1409 1941 1664 1537 1877 1644 1443 1727 1496 1375 1926 1213 1643 1409 1938 1748 1019 1507 1706 1231 1748 1965 1502 1276 1462 1047 1852 1936 1963 1468 1823 1902 1415 1319 1692 1617 1468 1504 1400 1457 1894 1979 1558 1853 1611 1636 1505 1024 1146 1316 1760 1938 1587 1947 1345 1829 1315 1572 1181 1822 1861 1885 1734 1627 1258 1815 1287 1407 1388 1947 1017 1308 1234 1174 1124 1263 1737 1107 1296 1585 1690 1086 1335 1925 1358 1972 1646 1801 1066 1751 1023 1263 1999 1390 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 85/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ : คำสั่งอนุกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80/2566 เรื่อง แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สภาเภสัชกรรม (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแพทยสภา ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2566 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววริศรา ชัยอำนวย ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมารีน่า จะปะกิยา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวกีรติยา เจ๊ะโส้
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2566 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 59)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4 )
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องภายหลังครบรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติม ฉบับที่ 39)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2566 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติม ฉบับที่ 58)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 52)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 51)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2566 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2-2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวฮัซซูน่า หลงสะเตีย ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม จำนวน 16 ราย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (จำนวน 1,317 ราย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป โดยสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวรัตติยา เมืองศรีมาตย์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของนายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววีณา บัวทองผุด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2566 เรื่อง กำหนดความเท่าเทียมกันของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 50)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2566 รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2566 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2566 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2566 รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก่อนปีการศึกษา 2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 107/2565 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565 – 2567)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 106/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 105/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 104/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 103/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพิศวรรณ วิภาวิน ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวบุญญดา เอียตระกูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 99/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฉมาจิต ลาวัลย์วงศ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 98/2565 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2565 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 49)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวศิรินทิพย์ เสนเทพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2565 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 85 /2565 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวสุทธิตา สือนิ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัขศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววรรณวรางค์ ทรัพย์มูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79 /2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77 /2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72 /2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71 /2565 เรื่อง ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70 /2565 เรื่อง ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69 /2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68 /2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอีลยามา สามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอามานี สะบูดิง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวมารียา จิเหลา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2565 เรื่อง ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการเวชศาสตร์จีโนมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2565 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการให้บริการเวชศาสตร์จีโนม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2565 เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 57)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 56)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 55)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวกรวลี เวียงคำ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวธันนะภัทร์ บุญญาภิสมภาร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสมา สัญอี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอักรีมะฮ์ วาเต๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูเฟียนีย์ มามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนูรฮาฟีซา ตามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายวิญญู ช่วยแก้ว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพูไซมะห์ หะยีสาและ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 19 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2565 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นกรรมการในคณะอำนวยการวิทยาลัยฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2565 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2565 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 48)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวคอรีเย๊าะ บาฮะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนาซีลา แวต๊ะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11 /2565 เรื่อง ขอบเขตและแนวปฏิบัติสำหรับการเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วโดยเครื่องมือแบบพกพา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2565 เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการบริหารการเงินสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2565 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2565 เรื่อง การย้ายที่ทำการสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 97/2564 เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระที่ 10 พ.ศ. 2565 - 2567
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2564 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2564 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่น ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94 /2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91 /2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89 /2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2564 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2564 เรื่อง รับรองปริญญาฯ นส.ฟาดีละห์ แวกือจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรับรองปริญญาฯ นส.อามีเน๊าะ สือแม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรรับรองปริญญาฯ นส.อิฟตีซัน กะนิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2564 เรื่อง เงินสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม (วิทยาลัย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2564 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2564 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับ 54)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2564 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับ 53)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวไอนะห์ สะบูติง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม จำนวน 205 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุการรับรอง)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2564 เรื่อง การใช้ป้ายสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ต้องนำเสนอผลงานการฝึกอบรม ช่วงที่ 4 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 40 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวซาอีดะห์ แวบือซา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จำนวน 38 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 439 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการอบรมช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรมช่วงที่ 3ฯ ฉบับที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุรับรอง) จำนวน 21 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,034 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้การสอบความรู้ (วิธีที่ 3) สำหรับการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ป
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้ในการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน 1 ปี)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice, GPP)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2564 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2564 เรื่อง รายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพที่ประเมินความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (สำหรับใบอนุญาตฯ ที่ไม่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2564 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 36) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2564 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 47) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรู้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1-3/2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องครบถ้วนภายใน 1 ปีฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และไม่ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องให้ครบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์ขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง_5 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ซาวานี ดาเยาะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง 1 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน FCPL ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 1 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน FCPL ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพิ่มเติม_1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายจักรพงษ์ แซ่อ้วง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ฟาต๊เม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 115/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 114/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 113/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 112/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 111/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 110/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 108/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 107/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 106/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 105/2563 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 104/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 103/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวนุสรา ยูโซ๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนายสพล โอฬารสกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวดุษฎี ศรีโอษฐ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 99/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2563 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 52)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2563 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 51)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฮันณา สุนันทวงศ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยนอก) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นฯ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 128 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2563 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอานีส สะอะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัสมา แวฮามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2563 เรื่อง ระบบการออกประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 16 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.กรวลี เวียงคำ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข จำนวน 210 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจประเมินใหม่ร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ต้องเข้าประชุมฯ ช่วงที่ 4 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 18 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 4 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2563 เรื่อง ขยายเวลารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning/MOOC)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ ช่วงที่ 2 จำนวน 129 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2563 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.มิรฟาต เจะหามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.วริศรา ชัยอำนวย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.ฟัรฮานา ยีกะจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 ช่วงที่ 1 ทางระบบออนไลน์ ฉบับที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปี 2563 (ฉบับที่4)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2563 เรื่อง แก้ไขชื่อหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 1 ทางระบบออนไลน์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Tranining Program in Familly and Community Pharmacist Practice Learning
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปี พ.ศ.2558-2562
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2563 เรื่อง รับรองคุณภาพร้านยา รุ่น 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2563 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 45)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 44)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 43)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2563 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงประกาศสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบฯ (5 ปี) ที่ผ่านมา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2563 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2563 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือประกาศฯ การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2563 เรื่อง กำหนดแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.รุสนาณี คงบันนึก
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.อามามี สาและ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.รอสือนี อิสลาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2563 เรื่อง การรัรบรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.ฟาดีละห์ วาจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2563 เรื่อง ขอเลื่อนการฝึออบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2563 เรื่อง แนวทางการออกประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากกำหนดในระเบียบ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 19 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2563 เรื่อง ปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 จำนวน 125 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาฯ ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 218 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 5 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวเอลิซาเบธ คี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์วิทยาลัยการผู้คุ้มครองด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 จำนวน 295 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นางสาวฮันนัน มามุ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 66/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุไรลา สะโต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 65/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 64/2562 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้ผู้ขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 สถาบัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ศยามล สุขขา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 ปรับปรุงรายชื่อ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2562 เรื่อง การเลือกอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2562 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 จำนวน 282 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของ น.ส.กานต์ชนก ศิริสอน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2562 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48) จำนวน 1 สถาบัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 7 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขการเก็บการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพสภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2-2562 จำนวน 1 ร้าน
ประกาศที่ 39-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อัสมาร์ หะรอแมง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อาซียะห์ บาเน็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.วัชโรดม ศุภรักษ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสือออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร จำนวน 15 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.มารีน่า จะปะกิยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.ฟิรเฎาส์ สะแลแม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 33) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 32) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 40) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ_(เพิ่มเติมฉบับที่ 39) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ_FCPL เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึก_FCPL_เพิ่มเติม จำนวน 23 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ฮัซซูน่า หลงสะเตีย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.กูอาฟียะห์ ยูโซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1-2562 จำนวน 9 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2562 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2562 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตร_สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.พูไซมะห์ หะยีสาและ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารียา จิเหลา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 10/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.โซเฟีย อาบู
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 9/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ญามีลาห์ สะละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 8/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 7/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.คอรีเย๊าะ บาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 6/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.วิลดาน รือซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย ของ นส.สุทธิตา สือนิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย นส.ร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2562 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ในคณะสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ (กศภ.2) และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตร (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2561 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2561 เรื่อง เลขาธิการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2561 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม และอุปนายกสภาเภสัชกรรมฯ วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาการประเมินและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาโรคติดเชื้อ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2561 เรื่อง ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายอับดุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายพูไซมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาฯ ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 31)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2561 เรื่อง เลื่อนกำหนดเลือกนายกสภาเภสัชกรรม และอุปนายกสภาเภสัชกรรมฯ วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 3/2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.ฮันนา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายสุไรลา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 29)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 28)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.ถนอมพงษ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2561 เรื่อง ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 13 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวมารียา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.ยงยุทธ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 155 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิญญู
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.อัสมา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายทวีรัฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 33)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2561 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ในปีการศึกษา 2562
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2561 เรื่อง การสอบความรู้ฯ ในปี 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รุ่นที่ 2-2561 จำนวน 30 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 47)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ฑิภาดา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อีลยามา สามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อามานี สะบูติง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 46)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 45)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 44)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 43)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.นูรีซัน อาลี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,610 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 40)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2561_เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย คือภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2561 เรื่อง การกระทำการเข่าข่ายการโฆษณาหรือการทำรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2561 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 32)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.สุไรฮา เฮ็งซา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.วาณีซา สาเมาะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวันฮูเซ็น สาเม็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.นาดียา บากา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพร้านยา รุ่นที่ 1-2561 จำนวน 35 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเข้ารบการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2561 จำนวน 25 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2560 เรื่อง รับรองประกาศนียบัตร_สาขาการบริหารงานเภสัชฯ รพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องของผู้่ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 13 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2560 เรื่อง รับสมัครประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 39)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2560 จำนวน 45 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.นูรฮาฟิซา ดามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกวุฒิบัตร สาขาเภสัชบำบัด ปี2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวไอนะห์ สะบูดิง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวซาอีดะห์ แวบือซา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาฯ ของ นายธนาวัฒน์ อโนดาต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมัรยัม ดือเร๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน หงะหงอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวฟาดีละห์ แวกือจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 233 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล จำนวน 18 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2560 เรื่อง ผลการสอบประเมินเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2560 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรฯ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2560 เรื่อง ผลการสอบประเมินเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2560 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2560 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2560 เรื่อง รับรองปริญญาฯ ของนายอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2560 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 31)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 1,591 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล ปี 3 สอบข้อเขียน จำนวน 20 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล ปี1 สอบปากเปล่า จำนวน 15 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2560 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2560 เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2560 เรื่อง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนัยบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูนัยยะห์ ใบหมัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2560 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 29)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24) ของมหาวิทยาลัยสยาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560 จำนวน 22 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรองคุณภาพร้านยา และหนังสือรับรองเภสัชกรในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวสารีปะห์ ยะโก
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวรอสือนี อิสลาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวมิรฟาต เจะหามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอลิซาเบธ คี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2559 เรื่อง การปรับรอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2559 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2559 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2559 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 1/2559 จำนวน 49 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2559 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาววาริน วิรัชจรัสสิน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,631 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2559 เรื่อง รับรองวิทยฐานะสถาบันหลักที่ทำการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 7 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 3 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2559 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 1 และ คนที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2559 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก วาระที่ 8 (ปรับปรุงรายชื่อ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2559 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561) (ปรับปรุงรายชื่อ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟาดีละห์ วาจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซอบารียะห์ ลาเต๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายซอละห์ เจ๊ะมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2559 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2559 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 3/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2559 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2559 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 22)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2559 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2559 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2559 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2558 เรื่องการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองหน่วยงาน เพื่อเป็นสถาบันหลัก สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2558 เรื่อง ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาจะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวคอริเย๊าะ มาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาอีเซาะห์ สะวี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก ของสภาเภสัชกรรม ปี 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันที่สภาเภสักรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสร์ที่สภาเภสัชกรรให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่องสถาบันที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของนางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ.2558
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสม๊ะห์ อุเซ็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฟาตีเม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนิสรีน เจะเลง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 20
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 23)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2557 เรื่องการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2557 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านเภสัชอุตสาหการ กับ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2557 เรื่อง เปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2557 เรื่อง บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมชนทางการเมือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2557 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2557 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2557 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 38/2556 เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 37/2556 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายสุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 18)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 17)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2556 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟิรดาวส์ หะแว
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวนาอีมะห์ อับดุลรอนี
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซัลมี มาเยาะกะเซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวไฮบ๊ะ โละมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2556 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 48/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายไชยา วีระศิลป์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 45/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 44/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 43/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2555 เรื่องรายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 41/2555 เรื่องการเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 40/2555 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2555 เรื่องการจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2555 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาต มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2555 เรื่องขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2555 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2555 เรื่องรับรองวิทยฐานะสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 31/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2554 เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2554 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2554 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 เรื่องสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2554 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาติ มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายบุณยชาติ ลิ้มรุ่งเรือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2554 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2554 เรื่องปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2554 เรื่องความเทียบเท่าของคุณวุฒิตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2554 เรื่องการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2554 เรื่องหลักสูตรการศีกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุข
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2554 เรื่องการเลือกตั้งอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 3/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2553 เรื่ององค์กรที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2553 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2553 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมยังไม่ให้การรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2551 เรื่องการรับรองความพร้อมการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2549 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจและการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง กระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2546 เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2546 เรื่อง แบบคำขอสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบความรู้ฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2546 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจร้านยาตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2546 เรื่อง ยกเลิกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซ้ำซ้อน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2546 เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2546 เรื่อง การขอแก้ไขวันที่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปรับปรุงชื่อสาขาการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2545 เรื่อง แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2545 เรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาด้วยตนเอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ปี 2540 เรื่อง การเลือกสรรยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2557 เรื่อง เภสัชกรแสดงตัวในสถานประกอบการเพียงเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
 » 766 รายการ