ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.รุสนาณี คงบันนึก
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.อามามี สาและ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.รอสือนี อิสลาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2563 เรื่อง การรัรบรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.ฟาดีละห์ วาจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2563 เรื่อง ขอเลื่อนการฝึออบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2563 เรื่อง แนวทางการออกประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากกำหนดในระเบียบ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 19 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2563 เรื่อง ปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 จำนวน 125 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาฯ ครั้งที่ 4-2563 จำนวน 218 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 5 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวเอลิซาเบธ คี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ(เพิ่มเติมฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์วิทยาลัยการผู้คุ้มครองด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 จำนวน 295 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวฮันนัน มามุ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 66/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุไรลา สะโต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 65/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 64/2562 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้ผู้ขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 63-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 3 ราย
ประกาศที่ 61-2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร
ประกาศที่ 59-2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ_ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 สถาบัน
ประกาศที่ 57-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ศยามล สุขขา
ประกาศที่ 55-2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9_ปรับปรุงรายชื่อ
ประกาศที่ 54-2562 เรื่อง การเลือกอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
ประกาศที่ 53-2562 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศที่ 52-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ_การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร_ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน
ประกาศที่ 47-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ_การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1_จำนวน 282 คน
ประกาศที่ 45-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.กานต์ชนก ศิริสอน
ประกาศที่ 44-2562 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48) จำนวน 1 สถาบัน
ประกาศที่ 43-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ_สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 7 ราย
ประกาศที่ 42-2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขการเก็บการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศที่ 41-2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพสภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2-2562 จำนวน 1 ร้าน
ประกาศที่ 39-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 4 ราย
ประกาศที่ 38-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.อัสมาร์ หะรอแมง
ประกาศที่ 37-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.อาซียะห์ บาเน็ง
ประกาศที่ 36-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.วัชโรดม ศุภรักษ์
ประกาศที่ 34-2562_เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศที่ 33-2562 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศที่ 32-2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประกาศที่ 31-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสือออนุมัติฯ_สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร จำนวน 15 ราย
ประกาศที่ 30-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารีน่า จะปะกิยา
ประกาศที่ 29-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ฟิรเฎาส์ สะแลแม
ประกาศที่ 28-2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 33) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศที่ 27-2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 32) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศที่ 26-2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ_(เพิ่มเติมฉบับที่ 40) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศที่ 25-2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ_(เพิ่มเติมฉบับที่ 39) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศที่ 24-2562_เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ_FCPL เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย
ประกาศที่ 23-2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึก_FCPL_เพิ่มเติม จำนวน 23 ราย
ประกาศที่ 22-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศที่ 21-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ฮัซซูน่า หลงสะเตีย
ประกาศที่ 20-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.กูอาฟียะห์ ยูโซะ
ประกาศที่ 19-2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1-2562 จำนวน 9 ร้าน
ประกาศที่ 16-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศที่ 15-2562 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ
ประกาศที่ 14-2562 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตร_สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
ประกาศที่ 13-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว
ประกาศที่ 12-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.พูไซมะห์ หะยีสาและ
ประกาศที่ 11-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารียา จิเหลา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 10/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.โซเฟีย อาบู
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 9/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ญามีลาห์ สะละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 8/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 7/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.คอรีเย๊าะ บาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 6/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.วิลดาน รือซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย ของ นส.สุทธิตา สือนิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย นส.ร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2562 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ในคณะสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพร้านยา รุ่นที่ 1-2561 จำนวน 35 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเข้ารบการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2561 จำนวน 25 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24) ของมหาวิทยาลัยสยาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560 จำนวน 22 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรองคุณภาพร้านยา และหนังสือรับรองเภสัชกรในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2559 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองหน่วยงาน เพื่อเป็นสถาบันหลัก สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2558 เรื่อง ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาจะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวคอริเย๊าะ มาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาอีเซาะห์ สะวี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของนางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสม๊ะห์ อุเซ็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฟาตีเม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนิสรีน เจะเลง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 20
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 23)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2557 เรื่องการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2557 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2557 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านเภสัชอุตสาหการ กับ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2557 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 38/2556 เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 37/2556 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายสุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 18)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 17)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2556 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟิรดาวส์ หะแว
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวนาอีมะห์ อับดุลรอนี
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซัลมี มาเยาะกะเซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวไฮบ๊ะ โละมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2556 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 48/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายไชยา วีระศิลป์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 45/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 44/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 43/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2555 เรื่องรายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 41/2555 เรื่องการเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 40/2555 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2555 เรื่องการจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2555 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาต มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2555 เรื่องขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2555 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2555 เรื่องรับรองวิทยฐานะสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 31/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2554 เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2554 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2554 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 เรื่องสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2554 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาติ มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายบุณยชาติ ลิ้มรุ่งเรือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2554 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2554 เรื่องปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2554 เรื่องความเทียบเท่าของคุณวุฒิตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2554 เรื่องการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2554 เรื่องหลักสูตรการศีกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุข
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2554 เรื่องการเลือกตั้งอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 3/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2553 เรื่ององค์กรที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2553 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2553 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมยังไม่ให้การรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2551 เรื่องการรับรองความพร้อมการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2549 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจและการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง กระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2546 เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2546 เรื่อง แบบคำขอสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบความรู้ฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2546 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจร้านยาตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2546 เรื่อง ยกเลิกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซ้ำซ้อน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2546 เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2546 เรื่อง การขอแก้ไขวันที่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปรับปรุงชื่อสาขาการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2545 เรื่อง แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2545 เรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาด้วยตนเอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ปี 2540 เรื่อง การเลือกสรรยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
 » 255 รายการ