สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25901877 , 0- 2591-8298 และ 0-25902439

 

นายเจษฎา จันทรประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นายศิริพงษ์ เจือโร่ง
เจ้าหน้าที่นิติกร
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นางสาววิยะดา ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
     
นางอโนชา แน่นหนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
นางสาวภูริตา ประสานวงศ์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
นายณัฐภพ งามขำ  
เจ้าหน้าที่บัญชี
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
     
   
นางสาวพิณชญา โท้ประยูร 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
 นายเทอดภูมิ พัชรสุนทรชัย
เจ้าหน้าที่นิติกร 
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นางสาวตรีนุช ชมภูนุช
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและใบอนุญาต
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม