มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082 Email: pharthai@pharmacycoucil.org

 

นายเจษฎา จันทรประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นายศิริพงษ์ เจือโร่ง
นิติกร
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นางสาววิยะดา ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
     
นางอโนชา แน่นหนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
นางสาวภูริตา ประสานวงศ์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
นายณัฐภพ งามขำ  
เจ้าหน้าที่บัญชี
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
     
   
นางสาวพิณชญา โท้ประยูร 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
 นายเทอดภูมิ พัชรสุนทรชัย
นิติกร 
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

นางสาวตรีนุช ชมภูนุช
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและใบอนุญาต
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม