มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   

การสั่งซื้อปกผ้าไหม ตราสัญลักษณ์สภาเภสัชกรรม

สำหรับใส่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม / หนังสืออนุมัติฯ / วุฒิบัตรฯ ที่สภาเภสัชกรรมออกให้

วิธีการสั่งซื้อ

            1. ซื้อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

            2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 150 บาท (ราคาปก 150 บาท + ค่าไปรษณีย์ 50 บาท รวมยอดโอน 200 บาท)

                - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

           3. จากนั้น Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่านไปที่ Email : sale@pharmacycouncil.org 
พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน  โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 0