Popup

คำขอรหัสผ่านทางอีเมล์
กรุณากรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ และส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยแนบไฟล์หรือส่งอีเมล์มาที่ pharthai@pharmacycouncil.org หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล์
แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสผ่านเข้าระบบออนไลด์
คำนำหน้า นาย น.ส. นาง อื่นๆ
ชื่อ *
สกุล *
มหาวิทยาลัย *
เบอร์โทรศัพท์ *
(ใส่ตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เว้นวรรค)
อีเมล์ *
ประเภทบัตร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก/ พาสปอร์ต *
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขที่ใบอนุญาต ฯ * (ใส่เฉพาะตัวเลข)
รายละเอียด
แนบสำเนาบัตรประชาชน / พาสปอร์ต* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb 
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  
ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางสภาเภสัชกรรมได้ดำเนินการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริการสมาชิกได้ในทุกขั้นตอน โดยสภาเภสัชกรรมมีนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและศึกษาได้จาก ได้ที่นี่