คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการ