คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย