คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรฯ