คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ