ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ