กิจกรรมงานแถลงข่าวสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562
 

bullet 

 

 

งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562

 

     สภาเภสัชกรรม จับมือเภสัชกรและเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม     เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชูประเด็น เภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย ผลักดันเภสัชกรเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งแนะนำความปลอดภัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ และจับมือ สปสช.เขต 13 กทม.นำร่อง  ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นหน่วยบริการด้านยาในระบบบัตรทอง

ในยุคปัจจุบันที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น สิ่งที่ปรากฎคือผู้ป่วยหลายรายยังคงใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาใช้จนเกิดอันตราย และยังแพร่กระจายไปทั้งครอบครัวและชุมชน เภสัชกรเป็นวิชาชีพสุขภาพสาขาหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กอรปกับที่รัฐบาลเองมีการผลักดันกฏหมายพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด

     สภาเภสัชกรรม ได้ร่วมกับเภสัชกร และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรม อาทิ เภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
ทั่วประเทศ   เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มั่นใจว่า หากมีเภสัชกรอยู่ใกล้ จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย

     รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ในนามของตัวแทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และสมาชิกเภสัชกร ได้แถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวว่างานสัปดาห์เภสัชกรรม “จะเริ่มต้นในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี” ถือว่าเป็น  วันแรกที่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเภสัชกรและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะร่วมกัน    จัดงานพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ โดยกิจกรรมในงาน มีทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การบริการคัดกรองสุขภาพและให้คำปรึกษาสุขภาพ บริการทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องสงสัย การตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งสนับสนุนของที่ระลึกต่าง ๆ

และในกระแสที่ ประชาชนมีความสนใจในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ เภสัชกรก็พร้อมจะให้ความรู้     ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลิตชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจสาร        ไซบูทรามีน ซึ่งเป็นสารอันตรายที่มักมีการลักลอบใส่ในยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อหวังผลในการลดน้ำหนัก ซึ่งจะมีการสนับสนุนไปทั่วประเทศ เพื่อให้เภสัชกรใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยที่ประชาชนนำมาให้ตรวจสอบในช่วงการจัดงานอีกด้วย

     งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 จะเริ่มในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทุกจังหวัด    ทั่วประเทศ  ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมงานได้ในพื้นที่จัดงานของแต่ละจังหวัด ทั้งโรงพยาบาล ร้านยา หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตามที่แต่ละจังหวัดจัดงาน

และจากการที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบกำหนดให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)    เป็น “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตามมาตรา 3      พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  นั้น นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แถลงข่าวเพิ่มเติมว่า สปสช.เขต 13 กทม.ได้เร่งดำเนินการรับสมัครร้านขายยา (ข.ย.1) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทอง ภายใต้ชื่อ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในพื้นที่ดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว 11 เขต ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง     เขตคันนายาว เขตบางแค เขตบางคอแหลม เขตบางขุนเทียน  เขตจตุจักร เขตดุสิต  เขตสวนหลวง และ โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่จะร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ นอกจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ GPP) และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แล้วยังต้องเปิดบริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ และมีเภสัชกร ผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการสุขภาพ อาทิ คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก, ให้สุขศึกษา ความรู้ แนะนำด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล, การวางแผนครอบครัว , ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นในการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน โดยทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยบริการประจำในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัว และดำเนินกิจกรรมอื่นที่ อปสข. กำหนด เช่น บริการคลินิกอดบุหรี่ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น

 

     จากปี 2547-2559 ที่ได้มีการทดลองนำร่องจัดบริการร้านยาคุณภาพ 300 แห่ง ด้วยความร่วมมือของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. พบว่าร้านยาคุณภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ดังนั้นเชื่อได้ว่ารูปแบบร้านยาชุมชนอบอุ่น จะเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน ในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงติดตามผู้ป่วยที่บ้านที่มีปัญหาการใช้ยา และจะช่วยสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งได้ 

 

ข้อมูลล่าสุด มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นแล้ว 26 แห่ง ร้านขายยาใดที่สนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ เพื่อร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่น”

ผ่านโปรแกรม https://bkk.nhso.go.th/BKKregister/ของ สปสช.เขต 13 กทม.

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio