ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องการสอบความรู้ฯ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาฯ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6
 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่   ๑๗/๒๕๕๖

เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๖

ตามที่มีประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๔/๒๕๕๕ เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร ๖ ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีการกำหนดหน่วยกิตวิชาชีพที่เป็นวิชาบังคับ และรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มวิชาสาขาหลัก และให้เริ่มใช้กับผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบกับมีประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่องสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม และกำหนดว่าสมรรถนะร่วมนี้จะใช้เป็นแนวทางการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ เมื่อมีการศึกษาครบทุกกระบวนวิชาของชั้นปีที่ ๔ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมรรถนะร่วม

          สภาเภสัชกรรมจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑๕ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้ง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ และครั้งที่สองหลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ โดยให้เริ่มใช้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป