การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)
 

การสัมมนาเรื่องแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพมหานคร

   ศูนย์สอบความรู้ฯได้ดำเนินการจัดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้พัฒนาการจัดสอบความรู้ฯให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อพัฒนาผู้สอบให้มีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จริยธรรม การทำงานของวิชาชีพ ทั้งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดสอบความรู้

   ปัจจุบันผู้สอบได้เพิ่มจำนวนสอบมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบ ที่จะต้องป้องกันและควบคุมกระบวนการจัดสอบให้สอดคล้องกับการปฎิบัติในวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้กระบวนการจัดสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมมีความโปร่งใส ให้มีมาตรฐานแต่ละครั้งในการจัดสอบให้
เท่าเทียมเป็นไปตามกระบวนการเดียวกัน  อีกทั้งการเตรียมการจัดสอบสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษาในคระเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 ที่จะมีการสอบแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง

   การจัดโครงการสัมมนา กระบวนการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
จึงมีความจำเป็นที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้ร่วมกันเสนอความความคิด ความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการจัดสอบ วิธีการ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพ แก่ผู้สอบ และผู้ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดสอบ

ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio