23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
 

bullet 

 

 

 

สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท “เภสัชกร” เป็นผู้นำการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความมั่นคงระบบยาของชาติ และก้าวนำประเทศอาเซียน

 

 

          23 มิถุนายน 2558 – รศ. พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  รับยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมสมุนไพร เพื่อความมั่นคงของระบบยาแห่งชาติ   จากสภาเภสัชกรรมร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทีมเภสัชกรด้านสมุนไพร นำทีมโดย รศ. (พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภญ. ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร  เน้นเพิ่มความเข้มแข็งของ “เภสัชกร” ในบทบาทการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกใช้  รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการแพทย์แผนปัจจุบันคู่ขนานแผนดั้งเดิมอย่างสอดคล้องกัน  เพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ นำสู่ความมั่นคงระบบยาของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำการส่งออกในระดับภูมิภาคอาเซียน  ด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  ด้านอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio