31 ต.ค.58 งานนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
 

bullet 

 

 

ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) (31 ต.ค.58)

 

            ตามที่สภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559- 2561) โดยมีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

         

            บัดนี้ การนับคะแนนเลือกตั้งฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งฯ ให้ทราบโดยทั่วกันว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชือที่ประกาศแนบท้าย ลำดับที่ 1 ถึง 12 ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2561) ทั้งนี้หากผู้เลือกตั้งหรือผู้สมัครับเลือกตั้งท่านใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และข้อบังคับ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นต้นไป

 

             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ.2558

                                                                  (เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต)

                                                        ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio