17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร
 

 

 

 

 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

                   สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร อนุมัติหลักสูตรอบรมระยะสั้นเทคโนโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในหลักการกำหนดสมรรถนะของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมสมุนไพร

 

 

          นายกสภาเภสัชกรรม (รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์)   เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมครั้งที่ 245 (12/2558) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาว่าสืบเนื่องจากการที่คณะทำงานพัฒนาความเชี่ยวชาญของเภสัชกร ด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรม เสนอเปิด “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล” เพื่อสร้างเภสัชกรที่มีความชำนาญการด้านสมุนไพร เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มสูงขึ้น และให้เกิดการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

 

          ที่ประชุมได้อนุมัติ “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาอบรม 4 เดือน โดยหลักสูตรนี้เป็นโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

          หลักสูตรฯ นี้ จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรโรงพยาบาลให้มีความรู้ และทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และปลอดภัย โครงสร้างหลักสุตรแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ และภาคปฏิบัติ 15 สัปดาห์ ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ในเครือข่าย และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 

          นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเรื่องเภสัชกรรมสมุนไพร
โดยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ.255… ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป

 

          (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ.255… เน้นประเด็นเรื่อง การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร อย่างยั่งยืนโดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์   การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน  มี พื้นฐานองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทย และสามารถเชื่อมโยงระบบสุขภาพ แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก (เน้นแผนไทย)
เข้าด้วยกัน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio