ประกาศที่ 20-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.กูอาฟียะห์ ยูโซะ