ประกาศที่ 37-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.อาซียะห์ บาเน็ง