ประกาศที่ 1-2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน