ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ(เพิ่มเติมฉบับที่ 42)