ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2557 เรื่อง เภสัชกรแสดงตัวในสถานประกอบการเพียงเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่