ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุรับรอง) จำนวน 21 ร้าน