ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรรับรองปริญญาฯ นส.อิฟตีซัน กะนิ