ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68 /2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ