ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก่อนปีการศึกษา 2557