มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ที่ ๑/๒๕๖๕ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔
 

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

     ตามที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

     คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ ท่าน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารท้ายประกาศนี้

     ในการนี้ วิทยาลัยขอแจ้งประกาศวิทยาลัยมาให้ท่านทราบ และให้ท่านติดต่อยื่นคำขอรับประกาศนียบัตร ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น ๘ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือผ่านทาง Email: samrit.rd@gmail.com

พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย 1 ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน 50 บาท จำนวน 1 ฉบับ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม 
  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป