1221 1868 1049 1533 1157 1149 1716 1194 1387 1801 1594 1273 1985 1099 1849 1698 1518 1156 1912 1512 1417 1507 1721 1436 1921 1256 1248 1281 1143 1155 1870 1898 1773 1852 1585 1565 1673 1717 1304 1830 1745 1810 1081 1779 1099 1194 1478 1006 1452 1464 1669 1195 1442 1138 1647 1724 1155 1396 1440 1143 1457 1192 1890 1910 1529 1729 1852 1328 1593 1480 1758 1847 1206 1865 1332 1508 1400 1335 1245 1608 1714 1688 1342 1916 1579 1252 1285 1487 1781 1235 1657 1338 1651 1998 1863 1115 1216 1533 1736 pharmacycouncil.org
   
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564

     ตามที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564 นั้น

     คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จำนวนทั้งสิ้น 33 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารท้ายประกาศนี้

     ในการนี้ วิทยาลัยขอแจ้งประกาศวิทยาลัยมาให้ท่านทราบ และให้ท่านติดต่อยื่นคำขอรับประกาศนียบัตร ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Email: samrit.rd@gmail.com

พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย 1 ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน 50 บาท จำนวน 1 ฉบับ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม 
  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป