1544 1888 1521 1774 1003 1206 1571 1029 1473 1043 1120 1017 1956 1362 1676 1283 1073 1306 1013 1858 1262 1325 1813 1044 1293 1363 1312 1416 1184 1914 1106 1517 1562 1196 1715 1157 1876 1057 1036 1508 1318 1139 1330 1415 1259 1501 1557 1658 1012 1666 1231 1782 1298 1264 1009 1392 1215 1178 1837 1983 1760 1402 1202 1771 1253 1307 1910 1468 1968 1782 1508 1798 1409 1461 1423 1715 1864 1459 1291 1712 1134 1175 1946 1845 1235 1420 1248 1991 1734 1524 1776 1460 1197 1743 1675 1299 1071 1543 1750 pharmacycouncil.org
   
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระรายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศนี้