มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย