สภาเภสัชกรรม รวมลงนามประกาศเจตนารมย์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 23 พ.ย. 60
 

bullet 

 

 

 

 

 

 

 

               สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 ได้รับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วย การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ทั้งนี้ประเทศไทย นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกลุ่ม 77 ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนปฏิญญาทางการเมืองดังกล่าว โดยเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพแก่ทุกภาคส่วน และให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมทั้งสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับโลก ว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ที่ขอให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมรณรงค์ World Antibiotic Awareness Week ในเดือนพฤศจิกายน สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน จุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้เน้นย้ำความสำคัญ ของการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม

 

               วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ  กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือเชิญ สภาเภสัชกรรม เป็นเจ้าภาพในการประชุม เรื่องการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย และร่วมเปิดตัวพันธกิจ ประเทศไทยปักหมด หยุดเชื้อดื้อยา : การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย รวมทั้งลงนามในประกาศเจตนามรย์ร่วม