1165 1769 1383 1011 1430 1728 1287 1926 1658 1774 1956 1371 1283 1311 1902 1201 1687 1417 1865 1154 1334 1945 1503 1087 1527 1956 1068 1362 1078 1763 1080 1725 1855 1871 1270 1320 1596 1846 1784 1422 1004 1025 1795 1244 1653 1586 1637 1857 1022 1463 1197 1841 1789 1770 1666 1956 1921 1229 1020 1334 1264 1009 1809 1821 1465 1139 1082 1559 1080 1254 1333 1411 1920 1944 1959 1074 1927 1113 1241 1358 1255 1961 1930 1943 1652 1126 1670 1618 1671 1013 1484 1938 1392 1771 1975 1653 1423 1800 1837 pharmacycouncil.org
   
งานทะเบียนและใบอนุญาต

รายการคำของานทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ให้บริการสมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ (E-Service)
 

          สมาชิกผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับบริการงานทะเบียนและใบอนุญาต ตามรายการด้านล่างนี้ ให้ดำเนินการยื่นคำขอฯ แนบไฟล์เอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ (E-Service) เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำขอผ่านทางไปรษณีย์ หรือการยื่่นคำขอที่สำนักงานฯ)

           หากต้องการทราบรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอฯ ให้ Click ที่รายการ โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนก่อนเริ่มดำเนินการ

1. การขอสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม และการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

2. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

3. การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

4. การขอเปลี่ยนชื่อ สกุล เพิ่มยศ อภิไธย Link : E-Service

5. การขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

6. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) Link : E-Service

7. การขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

8. การขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

9. การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว Link : E-Service

10. การขอรับเอกสารที่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ไว้ให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ Link : E-Service

11. การขอกลับมาประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (E-mail) Link : 

12. การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Platform Online) Link : ยื่นคำขอมีบัตรฯ

13. การขอรหัสผ่านทาง E-mail (Platform Online)   Link : ยื่นคำขอรหัสฯ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 1 หรือ 4 (ในวัน และเวลาราชการ) Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 
 
คำขอรับรองปริญญา_สภ.26  (114.08 k)
คำขอใบแทนหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรระยะสั้น_32.1  (100.72 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558  (27.36 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559  (32.68 k)
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  (41.31 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  (38.29 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562  (84.17 k)
หนังสือมอบอำนาจ  (79.24 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน  (76.31 k)
ใบรับรองแพทย์_รูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (สภ.27)  (115.93 k)