งานทะเบียนและใบอนุญาต
 

  

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 
ผ่านระบบออนไลน์ E-service

(1) ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ดังนี้

        ครั้งที่ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 298 (5.1/2563) วันที่ 7 พ.ค.2563

        ครั้งที่ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 298 (5.2/2563)วันที่ 18 พ.ค.2563

 (2) ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

        กลุ่มที่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 (สอบระบบ PLE) ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะ CC1, CC2, ,IP2 หรือ PC2  “ผ่าน”ทั้งหมด ตามประกาศของศูนย์สอบความรู้ฯ

        กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 (สอบระบบ MCQ/OSPE) ที่มีการสมัครชดใช้ทุนในหน่วยงานราชการ และมีผลการสอบ MCQ “ผ่าน”ตามประกาศของศูนย์สอบความรู้ฯ

 (3) ขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ดังนี้

     3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ

         1. เข้าไปที่ Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org ไปที่ข่าวประกาศที่สำคัญ 
กด หัวข้อ "การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1"

         2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวสอบ กด Login เข้าระบบ

         3. กด "สภ.17 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข" จากนั้นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน กด ถัดไป

         4. กดเลือกไฟล์เอกสารทั้ง 5 รายการและ ภาพถ่ายตามขนาดที่กำหนด ส่งเข้าระบบ กด upload

         5. ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นเงิน 1,000 บาท กดพิมพ์ใบชำระเงิน

        กลุ่มที่ (จ่ายค่าสมัครสอบ CC2 แล้ว) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

        กลุ่มที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

         6. บันทึกข้อมูล และ กดจบรายการ 

         7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ ของท่านได้ที่หน้า page ที่ท่าน Login เข้าระบบขึ้นทะเบียนนี้

     3.2 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ 2. ชำระผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

        1. นำใบ Pay-in ที่ Print จากระบบ ไปชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคากรุงไทย ทุกสาขา

        2. Print ใบ Pay-in จากระบบ หรือเปิด ใบ Pay-in ค้างที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
        3. เปิด Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย   “Krungthai NEXT

   กดสแกน แถบบาร์โค๊ด หรือ QR code บนใบ Pay-in ใส่ตัวเลขจำนวนเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท จากนั้นเข้าระบบดำเนินการตามขั้นตอนการโอนเงิน จนกดเสร็จสิ้น

      3.3 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1

      จัดเตรียมไฟล์เอกสาร เป็นไฟล์สกุล .pdf 1 ไฟล์ (โดยรวมเอกสาร 1-4 เป็น 1 ไฟล์) ดังนี้ 
       (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ก่อนสแกน)

          1. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ไฟล์ (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ไฟล์ (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          3. ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ไฟล์ 
     (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          4. ไฟล์ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ไฟล์  

                4.1 โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ได้ที่ website สภาเภสัชกรรม หรือด้านท้าย page นี้

                4.2 ใช้ไฟล์ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนดเท่านั้น    

         5. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพหรือชุดครุย ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ไฟล์ภาพ ไฟล์ภาพสกุล .jpg  ความจุไฟล์ภาพไม่เกิน 250 kb ขนาดภาพ 500 px X 600 px เท่านั้น

 (4) การดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ แล้วเสร็จ

    ระยะเวลาการดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่คำขอและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบสถานะภาพการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ ได้จาก Webpage ที่ท่าน Login เข้าไปยื่นคำขอใบอนุญาตฯ website สภาเภสัชกรรม  www.pharmacycouncil.org 

 4.1 การขอรับใบอนุญาตฯ

    เมื่อสถานะใบอนุญาตฯ เปลี่ยนเป็น "ใบอนุญาตจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย" ให้เจ้าของใบอนุญาตฯ ติดต่อสภาเภสัชกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินการได้ 3 วิธี  ดังนี้

        วิธีที่ 1  รับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

        วิธีที่ 2  ใบจัดส่งใบอนุญาตไปให้ทางไปรษณีย์ : ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 50 บาท
              2.1  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

              2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

               จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และสถานที่จัดส่งที่มีผู้รับเอกสารอยู่ตลอดเวลา ไปที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org

        วิธีที่ 3   มอบอำนาจให้บุคคลไปรับใบอนุญาตฯ แทน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โดยใช้แบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบของสภาเภสัชกรรม โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของใบอนุญาต และ ของผู้ที่รับมอบอำนาจไปรับแทน โดยให้เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

4.2 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 080 285 8082

Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

  

1. การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
        ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์ จะขอมีบัตรประจำตัวฯ หรือ ต่ออายุบัตรประจำตัวฯ ให้แสดงตนพร้อมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
        บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใช้สำหรับ
             1. ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม
             2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
             3. ใช้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
      (อ้างอิง: ตามความที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558)

       กรณีขอมีบัตรประจำผู้ประกอบวิชาชีพฯ ใบใหม่  ค่าธรรมเนียม 200 บาท

2. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์
         ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน การสอบความรู้ฯ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปตรวจสอบผลการสอบผ่านของท่านที่ Website ศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org หากท่านมีผลการสอบผ่านและเก็บคะแนนได้ จะปรากฎแบบยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเพื่อการขอขึ้นทะเบียน

2.1 เอกสารแนบเป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อแนบประกอบการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้

จัดเตรียมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ (รวมเอกสาร 1-5)
1) ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
2) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
4) ไฟล์ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ฉบับ
5) ไฟล์หนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน รายบุคคล  จำนวน 1 ฉบับ
6) ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ภาพ

2.2 แบบคำขอ : คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สภ.17)

2.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  5,000  บาท 

      2.3.1 ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา : นำใบชำระเงินที่ Print จากระบบเท่านั้น ไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันเวลาของสาขาที่เปิดทำการ

      2.3.2 ชำระเงินผ่าน Application Krungthai NEXT : เปิด Krungthai NEXT จากนั้นสแกนบาร์โค๊ด หรือ QR code บนใบชำระเงิน จากนั้นยืนยันการชำระเงินตามขั้นตอนใน Application

 

2.4 วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ : ยื่นผ่านระบบออนไลน์ E-service เท่านั้น
ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service ตาม Link ด้านล่างนี้

https://pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1180&catid=1

2.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่คำขอและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website ศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org

2.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 3. การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
                ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 2  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ)
ข้อ 1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.19 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
3.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
3.1.1 หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาไทย)
1) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ 

3.1.2 หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้
     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน
     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

3.2 แบบคำขอ : คำขอหนังสือรับรองฯ (สภ.19)

3.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  200  บาท
      กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

3.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย
         จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้น ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

3.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

4. การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
               ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 3  ใบแทนใบอนุญาตฯ
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ยื่นคำขอ รับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สภ.21 ท้ายข้อบังคับนี้ ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

4.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ถูกทำลายสาระสำคัญ หรือหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีที่สูญหาย  จำนวน 1 ฉบับ
4) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ
5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต  จำนวน 1 ฉบับ
** ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สภ.18 ท้ายข้อบังคับนี้ โดยมีคำว่า  “ใบแทน”  ประทับด้านบนด้วยอักษรสีแดง

4.2 แบบคำขอ : คำขอใบแทนใบอนุญาต (สภ.21)

4.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน 500 บาท*
     *อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
     กรณีต้องการให้จัดส่งใบแทนฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50  บาท

4.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

4.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

5. การยื่นคำขอเปลี่ยนคำนำหน้า,ชื่อตัว,นามสกุล หรือการเพิ่มยศ,อภิไธย
      ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม  หมวด 4 การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย 
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.22 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

5.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส  จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย แล้วแต่กรณี
    โดยผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือเพิ่มอภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ภายหลังจาก ปีพุทธศักราช 2551 จะต้องยื่นสำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม **ฉบับจริง
6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย  จำนวน 1 ฉบับ

5.2 แบบคำขอ : คำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย (สภ.22)

5.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  200 บาท
    กรณีต้องการให้จัดส่งใบอนุญาตฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50  บาท

5.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

5.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

5.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org


6. การยื่นคำขอคำแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
     ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 5 การขอใบแปลอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะให้สภาเภสัชกรรมแปลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใดให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.23 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

6.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้
     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน
     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ
5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

6.2 แบบคำขอ : คำขอใบแปลใบอนุญาตฯ (สภ.23)

6.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน 200 บาท/ฉบับ
     กรณีต้องการให้จัดส่งใบแปลฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

6.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

6.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

6.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082 
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

7. การยื่นคำขอรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ 
     ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2548
     ในแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ ความชำนาญ เพื่อรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จะได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับดังกล่าว โดยผู้ที่สอบผ่านฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.28

7.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาประกาศสภาเภสัชกรรม ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  1 ฉบับ
5) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 
    ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน   6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ
6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  จำนวน 1 ฉบับ

7.2 แบบคำขอ : คำขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ (สภ.28)

7.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  *2,000 บาท/ฉบับ
     * อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
     กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

7.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

7.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

7.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082 
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

8. การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

      ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง สามารถยื่นขอคำรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม
      ในแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.33

8.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                จำนวน  1  ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย หรือ สำเนาประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยออกให้  จำนวน  1  ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน   50 บาท        จำนวน  1  ฉบับ

8.2 แบบคำขอ : คำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33)

8.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  500 บาท/ฉบับ
      กรณีต้องการให้จัดส่งประกาศนียบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

8.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
      จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 8.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

8.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 080 285 8082 
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 
 
 
 
 
คำขอขึ้นทะเบียน_สภ.17 (147.62 k)
 
คำขอใบแทนฯ_สภ.21 (162.25 k)
 
คำขอรับรองปริญญา_สภ.26 (114.08 k)
 
คำขอหนังสือวุฒิบัตรฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.30 (105.24 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.31 (110.39 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาคุ้มครองผู้บริโภค_สภ.32 (111.93 k)
 
คำขอใบแทนหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรระยะสั้น_32.1 (100.72 k)
 
คำขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล_สภ.22 (84.41 k)
 
คำขอใบแปล_สภ.23 (107.32 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร สภ.34 (99.45 k)
 
คำขอหนังสือรับรอง_สภ.19 (81.46 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558 (27.36 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (32.68 k)
 
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (41.31 k)
 
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (38.29 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562 (84.17 k)
 
ใบรับรองแพทย์_รูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (62.30 k)
 
21 คำถามคำตอบงานทะเบียน (364.49 k)
 
คำขอมีบัตรประจำตัว_สภ.34 (103.02 k)
 
หนังสือมอบอำนาจ (79.24 k)
คำขอประกาศนียบัตรระยะสั้น_สภ.33.doc (159.00 k)
 
คำขอประกาศนียบัตรระยะสั้น_สภ.33.pdf (94.54 k)
 
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม (85.04 k)
 
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_ผ่านระบบออนไลน์ บทความวิชาการ (89.65 k)
 
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน (76.31 k)
 
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย (95.03 k)
 
สภ.73_คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีใบอนุญาตไม่มีอายุ (87.72 k)
สภ. 76 ขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  (78.50 k)