มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
งานทะเบียนและใบอนุญาต
 

  

1. การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
        ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์ จะขอมีบัตรประจำตัวฯ หรือ ต่ออายุบัตรประจำตัวฯ ให้แสดงตนพร้อมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
        บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใช้สำหรับ
             1. ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม
             2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
             3. ใช้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
      (อ้างอิง: ตามความที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558)

       กรณีขอมีบัตรประจำผู้ประกอบวิชาชีพฯ ใบใหม่  ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

2. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์
         ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน การสอบความรู้ฯ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปตรวจสอบผลการสอบผ่านของท่านที่ Website ศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org หากท่านมีผลการสอบผ่านและเก็บคะแนนได้ จะปรากฎแบบยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเพื่อการขอขึ้นทะเบียน

2.1 เอกสารแนบเป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อแนบประกอบการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้

จัดเตรียมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ (รวมเอกสาร 1-5)
1) ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3) ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4) ไฟล์ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ตามแบบฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมกำหนด)
5) ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ขนาดมาตรฐาน พอดีกรอบ พื้นหลังสีพื้นเรียบ แสงและภาพคมชัด (ไม่เบลอ) ยิ้มได้เล็กน้อย แต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ไม่ใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือโพลารอยด์ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ภาพ

2.2 แบบคำขอ : คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สภ.17)

2.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  5,000  บาท 

      2.3.1 ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา : นำใบชำระเงินที่ Print จากระบบเท่านั้น ไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันเวลาของสาขาที่เปิดทำการ

      2.3.2 ชำระเงินผ่าน Application Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร จากนั้นสแกนบาร์โค๊ด หรือ QR code บนใบชำระเงิน จากนั้นยืนยันการชำระเงินตามขั้นตอนใน Application

 2.4 วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ : ยื่นผ่านระบบออนไลน์ E-service เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service ตาม Link ด้านล่างนี้

https://pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1180&catid=1

2.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คำขอและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม
https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_plecenter_login&view=eservice 

2.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 3. การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
                ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 2  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ)
ข้อ 1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.19 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
3.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
3.1.1 หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาไทย)
1) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ 

3.1.2 หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้
     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน
     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

3.2 แบบคำขอ : คำขอหนังสือรับรองฯ (สภ.19)

3.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  200  บาท
      กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

3.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย
         จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้น ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

3.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
ebsite : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

4. การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
               ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 3  ใบแทนใบอนุญาตฯ
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ยื่นคำขอ รับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สภ.21 ท้ายข้อบังคับนี้ ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

4.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ถูกทำลายสาระสำคัญ หรือหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีที่สูญหาย  จำนวน 1 ฉบับ
4) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ
5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต  จำนวน 1 ฉบับ
** ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สภ.18 ท้ายข้อบังคับนี้ โดยมีคำว่า  “ใบแทน”  ประทับด้านบนด้วยอักษรสีแดง

4.2 แบบคำขอ : คำขอใบแทนใบอนุญาต (สภ.21)

4.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน 500 บาท*
     *อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
     กรณีต้องการให้จัดส่งใบแทนฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50  บาท

4.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

4.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

4.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org  
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

5. การยื่นคำขอเปลี่ยนคำนำหน้า,ชื่อตัว,นามสกุล หรือการเพิ่มยศ,อภิไธย
      ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม  หมวด 4 การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย 
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.22 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

5.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส  จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย แล้วแต่กรณี
    โดยผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือเพิ่มอภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ภายหลังจาก ปีพุทธศักราช 2551 จะต้องยื่นสำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม **ฉบับจริง
6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย  จำนวน 1 ฉบับ

5.2 แบบคำขอ : คำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย (สภ.22)

5.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  200 บาท
    กรณีต้องการให้จัดส่งใบอนุญาตฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50  บาท

5.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ออาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

5.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

5.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org


6. การยื่นคำขอคำแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
     ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 5 การขอใบแปลอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะให้สภาเภสัชกรรมแปลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใดให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.23 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

6.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้
     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน
     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ
5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

6.2 แบบคำขอ : คำขอใบแปลใบอนุญาตฯ (สภ.23)

6.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน 200 บาท/ฉบับ
     กรณีต้องการให้จัดส่งใบแปลฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

6.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

6.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

6.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

7. การยื่นคำขอรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ 
     ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2548
     ในแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ ความชำนาญ เพื่อรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จะได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับดังกล่าว โดยผู้ที่สอบผ่านฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.28

7.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาประกาศสภาเภสัชกรรม ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  1 ฉบับ
5) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 
    ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน   6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ
6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  จำนวน 1 ฉบับ

7.2 แบบคำขอ : คำขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ (สภ.28)

7.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  *2,000 บาท/ฉบับ
     * อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
     กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

7.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
     จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

7.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

7.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

8. การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

      ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง สามารถยื่นขอคำรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม
      ในแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.33

8.1 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                จำนวน  1  ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย หรือ สำเนาประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยออกให้  จำนวน  1  ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน   50 บาท        จำนวน  1  ฉบับ

8.2 แบบคำขอ : คำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33)

8.3 ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  500 บาท/ฉบับ
      กรณีต้องการให้จัดส่งประกาศนียบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

8.4 วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
      จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 8.5 การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง
     ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

8.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org  
Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

9. การยื่น คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมสืบเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สภ.76)

       เภสัชกร นำรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login เข้าทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่หน้า Website สภาเภสัชกรรม www.pharamaycouncil.org 

      เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกแถบ E-service จากนั้นกดลูกศรลงเลือกคำขอ สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมสืบเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะปรากฎขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสถานที่ติดต่อของ่งานให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อครบถ้วนแล้วให้กด ดำเนินการต่อ

       ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล กิจกรรมที่ตนได้กระทำจากการไปร่วมกิจกรรมบริการวัคซีน : ชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่และชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

       2.1   เวลาที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด : XXX ชั่วโมง

       2.2   รวมหน่วยกิตที่ได้รับ : XX หน่วยกิต

               1 หน่วยกิต = จำนวนชั่วโมงทำงานจริง หารด้วย 3 (จำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่ได้รับคือ 10 หน่วยกิต)

       2.3   เภสัชกรต้องกรอกข้อมูลในคำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมสืบเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สภ.76) เป็นใบแรกเป็นไฟล์ PDF             จากนั้น ให้แนบไฟล์เอกสารกำหนดการที่ไปร่วมกิจกรรม หรือหลักฐานอื่นใดที่ยืนยัน แสดงให้เห็นว่าเภสัชกรได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว สกุลไฟล์ PDF เป็นเอกสารแนบท้ายคำขอฯ สภ.76 รวมไฟล์คำขอ สภ.76 และเอกสารให้ เป็นไฟล์ ๆ เดียวกัน = ไฟล์กิจกรรมที่ 1 จากนั้น Upload ไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด บันทึกข้อมูล

         หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจะถูกบันทึกเข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องของท่าน

การดำเนินการแล้วเสร็จ

        เภสัชกรสามารถตรวจสอบหน่วยกิตของท่านได้ในระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่โดยนำรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรมไป เข้าระบบได้ที่ Website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ www.ccpe.pharmacycouncil.org 

        เภสัชกรสามารถยื่นคำขอฯ ได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อไป

       ทั้งนี้หากหน่วยกิตยังไม่ครบ 10 หน่วยกิต และ ท่านคาดการณ์ว่าจะได้รับภารกิจในการให้บริการวัคซีนอีกท่านสามารถรอยื่นขอหน่วยกิตให้ครบ 10 หน่วยกิตได้จนถึงสิ้นปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4  
Website : www.ccpe.pharmacycouncil.org   
Email : ccpe@pharmacycouncil.org

เอกสารคำขอ สภ.67 ตามไฟล์แนบท้ายนี้

 

 

 
 
 
 
 
คำขอใบแทนฯ_สภ.21 (162.25 k)
 
คำขอรับรองปริญญา_สภ.26 (114.08 k)
 
คำขอหนังสือวุฒิบัตรฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.30 (105.24 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.31 (110.39 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาคุ้มครองผู้บริโภค_สภ.32 (111.93 k)
 
คำขอใบแทนหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรระยะสั้น_32.1 (100.72 k)
 
คำขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล_สภ.22 (84.41 k)
 
คำขอใบแปล_สภ.23 (107.32 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร สภ.34 (99.45 k)
 
คำขอหนังสือรับรอง_สภ.19 (81.46 k)
 
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558 (27.36 k)
 
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (32.68 k)
 
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (41.31 k)
 
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (38.29 k)
 
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562 (84.17 k)
 
ใบรับรองแพทย์_รูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (62.30 k)
 
21 คำถามคำตอบงานทะเบียน (364.49 k)
 
คำขอมีบัตรประจำตัว_สภ.34 (103.02 k)
 
หนังสือมอบอำนาจ (79.24 k)
 
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม (85.04 k)
 
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_ผ่านระบบออนไลน์ บทความวิชาการ (89.65 k)
 
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน (76.31 k)
 
สภ.73_คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีใบอนุญาตไม่มีอายุ (87.72 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ_สภ.45.pdf (120.84 k)
 
คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (129.22 k)
 
สภ.80_คำขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาการบริหารเภสัชกิจ (159.73 k)
สภ.70/1_คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง .Doc (72.50 k)
 
สภ.70/1_คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง .pdf (75.84 k)
สภ.33 คำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม_การฝึกอบรมระยะสั้น.Doc (161.50 k)
 
สภ.33 คำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม_การฝึกอบรมระยะสั้น.Pdf (128.91 k)