1955 1952 1734 1981 1482 1039 1548 1424 1958 1927 1289 1450 1949 1513 1022 1619 1087 1527 1899 1846 1420 1725 1192 1388 1129 1595 1130 1093 1348 1292 1264 1496 1237 1989 1709 1229 1534 1322 1234 1648 1653 1021 1222 1490 1907 1409 1563 1627 1796 1132 1652 1440 1199 1356 1110 1133 1166 1243 1192 1367 1939 1470 1211 1223 1988 1353 1892 1226 1496 1439 1906 1817 1527 1586 1596 1890 1455 1320 1967 1975 1980 1899 1326 1135 1604 1858 1683 1521 1955 1323 1273 1501 1135 1527 1748 1579 1407 1596 1399 pharmacycouncil.org
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผู้อบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมได้จากสภาเภสัชกรรม

               สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ.กำหนด

            ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรองมีจำนวน 76 หลักสูตร  รายชื่อหลักสูตรฯ  หลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

22 สิงหาคม 2566