มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2566
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้น 16 สัปดาห์

ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้น 16 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ไม่น้อยว่า 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผู้อบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมได้จากสภาเภสัชกรรม

               สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ.กำหนด

            ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรองมีจำนวน 67 หลักสูตร  รายชื่อหลักสูตรฯ  หลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

17 มกราคม 2566