ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสั

ตามที่ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจ
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่ผ่านมานั้น คณะผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ แล้ว พบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ

 

และเพื่อเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการการเข้าสนามสอบ

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แจ้งการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่

https://bit.ly/vaccine-report

(ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

และให้ผู้สอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัด