ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย