คำสั่งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 2 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย