งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)
 

bullet 

พิธีมอบเกียรติบัตรร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2556
“วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3”
วันเสาร์ที่  7 กันยายน พ.ศ.2556
ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัล  กรุงเทพฯ

           ร้านยาเป็นบริการด่านแรกที่อยู่ในชุมชน  เป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายร้านยาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนสามารถดูแลโรคหรืออาการเจ็บทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และดูแลรักษาตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้านยาจำนวนมากและกระจายในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศประชาชนกว่า 50% เมื่อเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย ๆ มักพึ่งตนเองโดยซื้อยาจากร้านยา   จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคยา 

          ร้านยาแผนปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกัน ความแตกต่างของคุณภาพการบริการของร้านยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการใช้ยามากขึ้น  และเพื่อพัฒนาศักยภาพ   ร้านยาให้เข้าสู่มาตรฐาน ที่ควรจะเป็นอันมีผลทำให้ระบบการกระจายยาผ่านร้านยามีคุณภาพดีขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล  สภาเภสัชกรรมจึงได้จัดทำมาตรฐานร้านยาขึ้น  ซึ่งมีเกณฑ์หลักๆ ครอบคลุม   ด้านโครงสร้างทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ   ด้านบุคลากร  และด้านการให้บริการเภสัชกรรมที่ดี   ร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะได้รับเครื่องหมายร้านยาคุณภาพการรับรองมีอายุ 3 ปี ทุก 3 ปี จะมีการเยี่ยมสำรวจซ้ำเพื่อการรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง    และร้านยาคุณภาพนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา  เป็นสถานบริการที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม   เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพและมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ   มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อ  และเป็นส่วนหนึ่งในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตได้

ในปี 2556  ที่ผ่านมามีมีร้านยาที่ผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรมจำนวน 161 ร้าน  โดยเป็นร้านยาที่อยู่ในส่วนภูมิภาครวม 104 ร้าน  และร้านยาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 57 ร้าน และมีร้านยาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานร้านยาคุณภาพเข้ารับการต่ออายุการรับรอง รวม 167 ร้าน 

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio