สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย
 

bullet 

 

 

 

 

ภาเภสัชกรรม ได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์ ตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ จาก 15 สถาบันทั่วประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร  โดยจะมีการเร่งกำหนดสมรรถนะ (competency) ของเภสัชกรด้านนี้ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สามารถนำมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรสนับสนุนการแพทย์แผนไทยที่กำลังเป็นนโยบายสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้  ซึ่งจะสามารถช่วยทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันบางส่วน 

 

           รวมถึงสมรรถนะในการดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย  ตลอดจนการคุ้มครองประชาชนที่ใช้ยาสมุนไพรต่างๆ อันเป็นการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันไปกับการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  หลังจากได้สมรรถนะของเภสัชกรที่พึงประสงค์แล้ว ก็จะได้มีการเร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพึ่งตนเอง และเกิดความมั่นคงทางยาของประเทศต่อไป

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio