11มค59_สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืน
 

bullet 

 

 

ภาคีเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตยแพทยสภา
สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด

 


ร่วมกันแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ดร.ภก.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี อุปนายกสภาเภสัชกรรม
คนที่หนึ่ง ร่วมแถลงจุดยื่น เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ อันประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด

 

          จึงได้ร่วมกันแถลงจุดยืนของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเห็นด้วยกับการที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องคงอยู่ และจะต้องดำเนินการให้มีความยั่งยืนและมีคุณภาพ

 

โดยมีหลักการดังนี้ 
1. ประชาชนไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น
2. ประชาชนไทยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ประชาชนไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ
4. ประชาชนไทยต้องไม่ล้มละลายจากความเจ็บป่วย

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio