1901 1879 1174 1038 1255 1798 1907 1030 1381 1725 1842 1769 1222 1608 1483 1754 1908 1608 1968 1774 1753 1260 1453 1482 1940 1598 1189 1807 1363 1211 1174 1684 1749 1402 1402 1700 1831 1115 1808 1388 1489 1796 1122 1988 1927 1581 1074 1805 1360 1289 1493 1927 1754 1387 1486 1475 1603 1210 1581 1838 1722 1936 1680 1977 1175 1950 1761 1973 1365 1082 1521 1581 1361 1820 1688 1504 1370 1045 1533 1547 1382 1727 1068 1194 1636 1389 1636 1946 1169 1682 1230 1770 1121 1121 1797 1348 1891 1814 1211 pharmacycouncil.org
   
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2559 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม