ประกาศที่ 12-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.พูไซมะห์ หะยีสาและ