ประกาศที่ 42-2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขการเก็บการศึกษาต่อเนื่องฯ