ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซอบารียะห์ ลาเต๊ะ