ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก ของสภาเภสัชกรรม ปี 2559