คำสั่งที่ 52-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร