คำสั่งที่ 3-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การสอบความรู้ฯ