แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
 

bullet 
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)

The College of Herbal Pharmacy of Thailand (C.H.P.T.)

 

          วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร่แห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.) หน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม

เป็นวิทยาลัยที่ 3 ที่สภาเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรมฯ โดยการบริหารงานโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

วาระที่ 1 (พ.ศ.2562- 2565) ดังรายนามต่อไปนี้ 

     1. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์  ประธานวิทยาลัย

     2. รศ.ดร.ภก.ชาลี  ทองเรือง               รองประธานวิทยาลัย

     3. รศ.ดร.ภญ.นริศา  คำแก่น               เลขาธิการ

     4. ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง                    เหรัญญิก

     5. ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว             ประชาสัมพันธ์

     6. ภญ.กรกนก  อิงคนินันท์                  ประธานวิชาการ

     7. ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก                    นายทะเบียน

     8. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ                 ปฏิคม

     9. ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย          กรรมกลาง

     10. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร              กรรมกลาง 

สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

เลขที่ 88/19 ม.4 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 080 285 8082 

Email: chpt@pharmacycoucil.org  Website: www.chpt.pharmacycoucil.org

 

 Link แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย https://web.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-112902503807224/videos/309530086882311

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu