1744 1814 1872 1124 1395 1597 1508 1213 1889 1748 1069 1863 1111 1427 1210 1629 1155 1015 1235 1830 1264 1671 1333 1703 1687 1633 1411 1220 1535 1327 1786 1263 1472 1289 1101 1263 1731 1932 1274 1679 1464 1677 1224 1737 1809 1248 1991 1441 1138 1588 1414 1452 1445 1506 1433 1306 1378 1899 1657 1278 1134 1800 1010 1827 1525 1059 1094 1419 1146 1090 1761 1136 1759 1857 1133 1877 1103 1654 1298 1266 1998 1623 1739 1774 1170 1561 1962 1796 1141 1818 1384 1785 1063 1848 1385 1057 1441 1841 1609 pharmacycouncil.org
   
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ