ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

 

     ตามที่วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565 มีผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 13 ราย ตามประกาศด้านล่างนี้

    ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม                 จำนวน  1  ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย                จำนวน  1  ฉบับ
3) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท       จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน   50 บาท         จำนวน  1  ฉบับ

วิธีการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร
 1) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 2) ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข          ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งไฟล์คำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่ email : pharthai@pharmacycouncil.org
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ 
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การดำเนินการแล้วเสร็จ
     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 
Website : www.pharmacycouncil.org  Email pharthai@pharmacycouncil.org