การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพฯ

การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ปรากฏใน Website ของสภาเภสัชกรรมนั้น เป็นรายชื่อที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลตามวัน เวลาที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล ตามที่แสดงไว้ใน Website ของสภาเภสัชกรรม ดังนั้นอาจมีความเป็นไปได้ว่า กรณีที่มีข้อสงสัยในข้อมูลที่ปรากฏจากการตรวจสอบ ขอให้ติดต่อสภาเภสัชกรรมอีกครั้ง อนึ่ง หากต้องการนำผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ทางกฎหมาย ขอให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบุคคลนั้นต่อสภาเภสัชกรรมให้ดำเนินการตรวจสอบ และรับรองผลการตรวจสอบได้โดยตรง แต่ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือบุคคลใดต้องการนำผลตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในภารกิจภายในหน่วยงานหรือกิจกรรมใดอันเป็นการส่วนตัวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น