มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (21 พ.ย.2560)
 

 

 

 

สภาเภสัชกรรม

 

ออกประกาศการปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม 

และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
สภาเภสัชกรรม ลงวันที่ 21 พ.ย.2560 

 

 

 

โดยให้ใช้แบบประเมินฯ (กศภ.2)

และ

แบบเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (กศภ.4)

ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้