ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์
 

ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ

ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2(1)/2563 และครั้งที่ 4(1)/2563

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผ่าน ระบบออนไลน์ E-Service

 

ผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ ให้ทุกท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผ่านระบบออนไลน์ E-Service 
 
 Login ตรวจสอบผลการสอบความรู้ฯ ของท่านได้ที่ website ศูนย์สอบความรู้ฯ
www.plecenter.org
  
หากท่านมีผลการสอบผ่านฯ และเก็บคะแนนได้ จะปรากฎ "สภ.17 คำขอขึ้นทะเบียนฯ"
ให้ท่าน Click กรอกข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอน

 

ตามไฟล์แนบท้ายนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 080 285 8082