มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์
 

ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ E-Service

ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน และยื่นหนังสือรับรองการจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้ท่านยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (สภ.12) ก่อน
จากนั้นให้ยื่นคำขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.17) ได้ทันที
โดยผ่านระบบออนไลน์ E-Service 

Click ที่นี่ : ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ

 

โปรดศึกษาขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้จากไฟล์แนะนำขั้นตอน
ด้านท้ายนี้ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0 2591 9992-5